Ouders en verzorgers zorgen zelf voor het vervoer van hun kinderen naar school en terug naar huis. Soms gaat dit niet. Dan kunnen zij de gemeente vragen voor vervoer te zorgen. Onder bepaalde voorwaarden regelt de gemeente leerlingenvervoer. In sommige gevallen berekenen wij een eigen bijdrage. Leerlingenvervoer vraagt u als ouder of verzorger aan voor uw kind(eren).

Leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

Uw identiteit moeten wij goed en veilig kunnen vaststellen. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

We moedigen zoveel mogelijk het reizen met de (brom)fiets en het openbaar vervoer (OV) aan. We beoordelen of de leerling zelf naar school kan gaan of dat dit onder begeleiding mogelijk is. Ook kijken we voor iedere leerling in hoeverre zij zelf reizen kunnen leren. We verwachten dat ouders zelf de leerling helpen in het alleen leren reizen.

De gemeente heeft alleen de taak vervoer te regelen van een leerling (en als het nodig is een begeleider) als:

  • leerlingen door een handicap het speciaal (basis)onderwijs bezoeken
  • leerlingen een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoeken en door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen
  • leerlingen voor hun geloofs- of levensovertuiging het basisonderwijs buiten onze gemeente bezoeken. 
  • én deze school op meer dan 6 kilometer staat van het huisadres.

We hanteren hierbij de term 'dichtstbijzijnde toegankelijke school'. De gemeten afstand tussen de woning of opstapplaats en de school. Tenzij vervoer naar een verder weg gelegen school minder kosten met zich mee brengt en ouders hiermee instemmen.

Er bestaan verschillende vormen leerlingenvervoer, het uitgangspunt is een fietsvergoeding of een vergoeding voor openbaar vervoer:

  1. De leerling gaat met de (brom)fiets naar school en ontvangt een (brom)fiets vergoeding. (deze vergoeding geldt alleen voor leerlingen in het basisonderwijs)
  2. Ouders/verzorgers krijgen een (vergoeding voor een) openbaar vervoerabonnement voor hun kind (deze vergoeding geldt alleen voor leerlingen in het basisonderwijs)
  3. De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).
  4. De gemeente geeft ouders in sommige gevallen een vergoeding om hun kind zelf weg te brengen en op te halen.

Wij maken gebruik van opstapplaatsen voor:

  • leerlingen die naar basisscholen gaan vanwege geloofs- of levensovertuiging;
  • leerlingen met recht op taxivervoer die naar het (S)BO of V(S)O gaan;

Alle kinderen, die binnen zes kilometer van de opstapplaats wonen (dit wordt berekend met de routeplanner van de ANWB), worden ’s morgen door de taxi opgehaald bij de opstapplaats en ’s middags – aan het einde van de schooldag – weer afgezet.

We bekijken ook of begeleiding in het vervoer nodig is. De verantwoordelijkheid voor begeleiding ligt in eerste instantie bij ouders. Deze verantwoordelijkheden kunnen ouders niet op- of overdragen aan de gemeente.

Heeft de leerling recht op leerlingenvervoer in de vorm van (brom)fiets of openbaar vervoer? En is er begeleiding nodig? Dan moeten ouders/verzorgers aantonen dat de leerling door zijn/haar handicap niet zelfstandig kan reizen.

Voor leerlingen die naar een basisschool gaan op basis van hun geloofs- of levensovertuiging, ontvangen ouders van leerlingen tot 9 jaar een fiets- of OV vergoeding voor de leerling (en een begeleider) als dit nodig is. Dit als aangetoond is dat de leerling niet alleen kan reizen. Is de leerling ouder dan 9 jaar, dan ontvangen de ouders alleen een fiets- of OV vergoeding voor de leerling.

Voor aangepast vervoer gaan we er in eerste instantie vanuit dat de begeleiding door de chauffeur voldoende is. Zo niet, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het regelen van een begeleider in eerste instantie bij de ouders. De gemeente regelt alleen bij hoge uitzondering in bepaalde gevallen een begeleider. We vergoeden alleen de vervoerskosten van de begeleider in het aangepast vervoer. De gemeente stelt bijvoorbeeld een zitplaats in het aangepast vervoer beschikbaar.

Het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs valt niet onder de regels van het leerlingenvervoer. Ook leerlingen die bijvoorbeeld door ziekte tijdelijk niet zelf naar school kunnen, hebben geen recht leerlingenvervoer. Behalve wanneer de handicap langer duurt dan drie maanden en u dit bewijst met schriftelijke verklaringen.

U kunt geen leerlingenvervoer aanvragen naar een Medisch Kinderdagverblijf (MKD), een zorginstelling of Buitenschoolse Opvang (BSO). Leerlingenvervoer is voor vervoer van huis naar school en terug.

Onze gemeente betaalt de kosten van het leerlingenvervoer voor de goedkoopste, doelmatige manier van vervoer. Dit betekent meestal een vergoeding met het openbaar vervoer (OV) of een (brom)fietsvergoeding. In bijzondere gevallen vergoeden we de kilometervergoeding voor de auto of de taxi.

Eigen bijdrage

We kunnen een eigen bijdrage vragen voor leerlingenvervoer. Hierbij werken we met een drempelbedrag. Het bedrag brengen we voor iedere leerling in rekening.

Deze eigen bijdrage geldt niet voor een leerling van het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs. Ook niet voor een leerling met een handicap die het reguliere onderwijs bezoekt en die niet zelfstandig gebruik kan maken van het OV.

Gaat uw kind naar een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting? Dan betaalt u een eigen bijdrage wanneer het gezamenlijk gezinsinkomen boven een vaste hoogte uitkomt. De hoogte van de bijdrage en de inkomensgrens berekent de Vereniging Nederlandse Gemeenten landelijk voor ieder schooljaar.

Is uw gezamenlijk gezinsinkomen onder de inkomensgrens? Dan is een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. De inkomensverklaring kunt u via de telefoon aanvragen bij de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

Een vervoersvoorziening kan de leerling aanvragen via het digitale aanvraagformulier leerlingenvervoer. Het digitale aanvraagformulier is hierboven te vinden. Door middel van DigiD is het aanvraagformulier beschikbaar.

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de aanvraag van het leerlingenvervoer. De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag maken we elk jaar bekend via een brief of andere kanalen zoals de website.

Komt een aanvraag na de uiterste aanvraagdatum binnen. Dan kan het zijn dat ouders/verzorgers de eerste weken zelf het vervoer moeten regelen. Hiervoor krijgen zij geen vergoeding van de gemeente.

Natuurlijk kunnen ouders ook tijdens het lopende schooljaar een aanvraag doen. De ontvangst datum van de aanvraag geldt dan als de mogelijk ingangsdatum.

Let op: dit laatste geldt niet voor taxivervoer!

Aan te leveren

Is een leerling op een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of basisschool voor speciaal onderwijs (SO) geplaatst? Stuur dan deze beslissing met de aanvraag mee.

Gaat de leerling naar het speciaal voorgezet onderwijs (VSO)? En wil de leerling gebruik maken van het leerlingenvervoer? Dan willen wij extra informatie over waarom de leerling niet zelf naar school kan. Dit moet in de vorm van een medische onderbouwing van een medische specialist (geen huisarts).

Daarnaast kan de gemeente om meer stukken vragen wanneer dit nodig is om de aanvraag te beoordelen.

De ouders zijn verplicht wijzigingen op tijd door te geven. Wanneer de wijziging van invloed is op de vervoersvoorziening, kan dit gevolgen hebben voor de toekenning.

Wanneer er een bekostiging is ontvangen zonder dat hier recht op is, kunnen wij terugvorderen.

Afmelden

U kunt uw kind ook makkelijk online afmelden (met DigiD)

Uw identiteit moeten wij goed en veilig kunnen vaststellen. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.