Een belangrijk principe van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is dat er maatwerk geleverd moet worden. De wetten schrijven dan ook niet voor welke voorzieningen gemeenten moeten aanbieden. Dat regelt de gemeente in een Wmo-verordening en in de Beleidsregels Wmo.

In de Wmo-verordening 2023 staat welke voorzieningen in Lochem beschikbaar zijn en de manier waarop de toegang tot die voorzieningen is geregeld. Ook staan in de Wmo-verordening regels over het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van mensen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Het gaat hierbij om mensen met een beperking of met chronische of psychosociale problemen.

De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2023 geven een toelichting en nadere invulling op de verordening. Ze helpen ’t Baken om besluiten te nemen over het toe- of afwijzen van voorzieningen. Als ondersteuning nodig is, kan het zijn dat u deze ondersteuning ontvangt in natura (ook genoemd ZIN).

Dit is ondersteuning van een zorgaanbieder, leverancier of professional waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u ook kan kiezen voor een Pgb. Dit is geld waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt die u nodig heeft.

Tarieven

Maatwerkvoorziening via zorg in natura (ZIN)

Ontvangt u dienstverlening via een aanbieder waar de Gemeente Lochem een contract mee heeft? Dan vindt u de actuele tarieven op de website van onze zorgregio Midden IJssel-Oost Veluwe Productcodetabel en tarieven - ZorgRegio Midden IJssel / Oost Veluwe (zorgregiomijov.nl)

PGB dienstverlening

Heeft u zorg nodig en maakt gebruik van de Wmo of jeugdhulp? U kunt dan zelf de zorg inkopen met een geldbedrag, dat heet persoonsgebonden budget (pgb). De tarieven voor een pgb zijn verschillend per situatie:

  • De hoogte van een pgb door een daartoe opgeleid persoon in dienst van een organisatie die voldoet aan de door het college opgestelde kwaliteitseisen, wordt berekend op basis van het ZIN (zorg in natura) tarief. De actuele ZIN tarieven zijn te raadplegen via deze link Productcodetabel en tarieven - ZorgRegio Midden IJssel / Oost Veluwe (zorgregiomijov.nl)
  • De hoogte van een pgb door een daartoe opgeleid en/of in een relevant kwaliteitsregister geregistreerd zelfstandig professional, wordt berekend op basis van 80% van het ZIN tarief.
  • De hoogte van een pgb uitgevoerd door een daartoe niet opgeleid persoon of iemand uit huiselijke kring of sociaal netwerk van de client, is gelijk aan de hoogste periodiek voor de benodigde hulp in de desbetreffende cao, vermeerderd met de vakantiebijslag en tegenwaarde van de verlofuren.

Tarief CAO VVT, oktober 2023: Hulp bij huishouden Totaal uurloon ( uurloon + vakantiedagen + vakantietoeslag ): € 19,81

Tarief CAO VVT, oktober 2023: Begeleiding Totaal uurloon ( uurloon + vakantiedagen + vakantietoeslag ): € 23,20

PGB voorzieningen

Een PGB budget voor voorzieningen wordt berekend op basis van de kostprijs van het hulpmiddel als de client dit hulpmiddel in natura zou hebben ontvangen. Hier zit per hulpmiddel een maximum bedrag aan gekoppeld. Onderstaande tabel geeft de maximale budgetten weer voor aanschaf van de voorziening. Dit is exclusief eventuele onderhoud- en of verzekeringskosten.

Product

Max. PGB voor aanschaf

Handbewogen rolstoel voor kortdurend/inc. gebruik€ 372,46
Handbewogen (comfort) rolstoel permanent/passief gebruik€ 3.714,08
Handbewogen rolstoel voor actief of (semi) permanent gebruik€ 2.707,82
Buggy's/kinderduw-wandelwagen€ 1.242,17
Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike€ 3.726,50
Electrische rolstoel€ 9.813,12
Scootmobiel standaard€ 2.111,68
Scootmobiel extra geveerd€ 3.588,15
Driewielfiets (volwassen en kinderen vanaf ca 12 jaar)€ 2.080,64
Driewielfiets kind (tot ca 12 jaar)€ 2.546,45 
Duofiets/tandem€ 2.757,84
Rolstoelfiets€ 4.037,05
Douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig met zwenkwielen€ 422,34 
Douche- en/of toiletvoorzieningen zelfrijder€ 534,12
Douche- (toilet) voorziening complex€ 2.930,21 
Tillift actief€ 3.322,18
Tillift passief€ 3.365,47
Transferhulpmiddel€ 206,84
Speciaal (auto) zitje€ 1.378,93 
Rechte traplift€ 1.653,83
Rechte traplift met uitloop€ 1.653,83
Traplift met een bocht€ 3.307,67
Traplift met twee of meer bochten€ 3.506,13